تغذيه

 

هر چه جيره هاي مورد استفاده شما براي پرنده هاي پرواري از منابع کافي پروتئيني و مواد معدني برخوردار باشد به همان اندازه پرهاي بهتر و سالمتري را در سن کشتار خواهيد داشت که در حال حاضر در ايران فقر مکملهاي معدني و ويتامينه مورد استفاده در جيره ها سبب آن شده است که پرها از سلامت و شادابي کمتري برخوردار باشند چرا که اکثر مزارع شترمرغ از مکملهاي مرغي استفاده مي کنند که هيچ سنخيتي با صنعت شترمرغ ندارند بنابراين امروز در ايران پرهاي توليد شده هيچ ارزش صادراتي ندارند اما مدتي است که موسسه تحقيقات شترمرغ سانان با بهره گيري از منابع و رفرنسهاي دانشگاه پروتورياي آفريقاي جنوبي اقدام به توليد تخصصي انواع مکملهاي رشد، توليد و استارتر نموده است؛ که اميد است با بهره گيري هر چه بيشتر مزرعه داران از اين مکملها شاهد افزايش سطح کيفي و کمي پرهاي توليدي،  جوجه درآوري و تخمگذاري در گله ها باشيم.

 

 به طور کلي 10% کل تخمهاي يک گله شترمرغ در طي


يک فصل توليد از فروردين تا اواسط مهرماه بدون نطفه


هستند. تقريبا به ازاي هر مرغ 8 تخم.

 

براي داشتن خط برشهاي صحيح لازم است که:

 

 

1- ازچاقوهاي مخصوص اين کار استفاده کنيد


براي برش پوست ضخيم ساق پا از چاقوهاي باريک وکوتاه و
براي ايجاد خط برش بر روي پوست تنه


 از چاقوهاي باريک وبلند ودر نهايت
براي جدا سازي پوست از چاقوهاي پهن استفاده کنيد.


2.براي راحتي کار وبراي آنکه در زمان کشتار حداقل صدمه به پوست برسد سعي کنيد پرنده را

در زمان کشتار از محل مچ پاها آويزان کنيداين عمل همچنين باعث خواهد شد تا خون واب کمتري

<...

Copyright © 2008-2014 Ostrichrdi. All Rights Reserved.